Magunkért Mozgalom program – bevezető

A rendszerváltás óta eltelt időszakot a magyar társadalom egyre nagyobb része sikertelennek tartja, többen kétségbe is vonják, hogy valóban nevezhetjük-e annak a történéseket. Véleményünk szerint, rendszerváltás ugyan történt, és köszönet ezért az akkori közreműködőknek, mégis az elmúlt közel harminc évben a társadalmi és politikai folyamatok sajnos nem alakultak minden téren optimálisan.

A valódi rendszerváltás azt jelenti, hogy létrejön egy új politikai kultúra, új ország struktúra, megtörténik a hatalmi rendszer átalakítása egy jóléti társadalom állampolgárainak érdekében, a leghatékonyabb működés mellett a legtöbb értéket teremtve, növelve ezzel Magyarország elismertségét hazai és nemzetközi téren egyaránt.

Természetesen a múltat már nem tudjuk megváltoztatni, de a jövőnket igen. Ezt a másfajta, új gondolatiságot és cselekvési tervet foglalja magában ez a politikai program.

Szeretnénk világosan, egyszerűen és érthetően bemutatni azokat a lépéseket és intézkedéseket, amelyek új perspektívát jelentenek majd a teljes magyar társadalom számára.

Bár a múltat valóban nem lehet megváltoztatni, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is kell foglalkoznunk vele. A szükséges visszatekintésnek két fontos aspektusa van. Az egyik, egy elfogadható mélységű elemzés, amit akár diagnózisnak is nevezhetünk. Erre feltétlen szükségünk van a jövőbeli változások megfogalmazása érdekében. Fontos ugyanis érteni, hogy mit és miért javaslunk egy élhető, folyton gazdagodó Magyarország érdekében.

A másik, hogy tisztán lássuk, a múltból mit érdemes és mit szükséges feltétlenül megváltoztatni a társadalmi konszenzus érdekében, mint kiindulási alap, mely kérdésben is egyetértésre van szükségünk.

Az elmúlt közel három évtized időszakára vonatkozóan az egyik legjelentősebb kritika az, hogy csak a társadalom kisebbségének kedveztek a lehetőségek, azzal szemben, mint azt joggal el lehetett volna várni.

A pénzügyi rekordkarriert épített csoportok tagjainak meggazdagodása azonban nem feltétlenül kötődik a tehetségükhöz, sokkal inkább a pártbeosztásukhoz, illetve megkülönböztetett támogatottságukhoz. A privatizációban való kijelölt részvételüknek köszönhetően milliárdokkal gyarapodott a privát vagyonuk a nemzet kasszájából, ahogy az utóbbi években felbukkant, új nyertesek sem feltétlenül a tudásuknak, a munkájuknak, vagy a tehetségüknek köszönhetik a pénzügyi sikereiket.

Amennyiben a jövőnket jelentősen másként képzeljük el, akkor az csak egy közérdeket szolgáló új, átfogó társadalmi, gazdasági, pénzügyi, illetve politikai modellváltással váltható valóra. Nem politikai vagy gazdasági rendszerváltást akarunk tehát, hanem egy teljesen új modell alkalmazását látjuk szükségesnek és célravezetőnek ahhoz, hogy a rendszerváltás előtti időszak teljes mértékben meghaladottá tudjon válni.

XXI. SZÁZADI ÚJ DEMOKRATIKUS MODELL

Először szükséges lezárnunk a múltat, ezután tudjuk lerakni az alapokat a tisztességes és boldogan élhető jövő megvalósításához.

Szükséges együtt gondolkoznunk és cselekednünk ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni az országban kialakult súlyos állapotokat, melyeknek fő elemei a társadalom szétszakítottsága, a hatalmi ágak politikai befolyásoltsága és a mértéktelen korrupció működése.

Egy modern politikai kultúrában nem fontosak az üres ideológiák. Tapasztalt és független szakemberek létre tudnak hozni a jobb- és baloldali gondolkodás felett, egy ideológiáktól mentes, ÉRTÉK- és KÖZÖSSÉG alapú, szakértő, az ország ügyeit irányító menedzsmentet.

Időközben felnőtté vált a magyar társadalom és szüksége van egy demokratikus modellváltásra. Ehhez elengedhetetlen a valódi, felnőtt felelősségvállalás.

A demokrácia gyakorlásának egyik legnagyobb problémája a választók közötti túl nagy különbség a tudás- és informáltság tekintetében. A szavazóknak alapvetően olyan magukba vetett hitre van szükségük, amely segíti a tudásuk és informáltságuk állandó fejlesztését. Ez egy alapvető feltétel ahhoz, hogy felelősséggel vegyünk részt a saját és a közösségi sorsunk alakításában. Minél kevésbé engedjük át az irányítást másnak, annál kevésbé leszünk kiszolgáltatottak. Tehát minél nagyobb felelősséget merünk vállalni, és elfogadjuk azt, hogy a különböző országos, vagy helyi választásokon való részvételünk nem csak alapjog, hanem alapvető kötelességünk is, nagy léptekkel kezdünk el haladni egy sikeresebb, boldogabb jövő felé.

A jogbiztonság romlása mára elviselhetetlen mértékűvé vált. Szükséges az Alkotmányt megfelelő szakmaisággal, a demokrácia alapjainak stabilitását biztosítóan újra elkészíteni. Ezt az alkotó folyamatot a részvételi demokrácia égisze alatt, önkéntes alapon javasolt kinyitni a társadalom tagjai felé és bevonni az embereket az érdemi társadalmi párbeszédbe. A mai magyar polgárok nagy része igényt tart a véleménynyilvánításra és a saját életének alakítására, melyet az alaptörvény meghatározása kapcsán mindenképpen méltányolni szükséges. Ez a gesztus a gyakorlatban is legitimálja a demokratikus működést.

A társadalmi biztonság és morális megtisztulás érdekében szükséges a mindenkori köztársasági elnök pártoktól független személyének, közvetlen úton történő választása. A jelenlegi fékek nélküli törvényhozás jelentős konfliktusokat és igazságtalanságot szül a társadalom különböző csoportjai között.

A független ügyészség és egy korrupció ellenes hivatal felállítása hosszútávon biztosíthatja az igazságszolgáltatás elfogulatlanságát és tekintélyét, hozzájárulva ezzel az ország stabil alapjaihoz.

Az egyes társadalmi csoportok, civil szervezetek szakértő véleményének bevonása gazdagíthatja a törvény előkészítési munkálatokat. Ugyanígy elengedhetetlen az egyes törvények bevezetése előtti hatásvizsgálat, amely biztosíthatja a társadalmi folyamatok zavartalan működését.

Jelenleg nincs a társadalmat szolgáló komplex gazdaságpolitikai vízió, melynek az átgondolt megalkotása a stabilitás alapvető feltétele. Ehhez fontos a kiindulási állapot rögzítése, a jelenlegi költségvetési politika anomáliáinak korrekciója és rövid időn belül, a költségvetés deficites tervezési gyakorlatának a megváltoztatása.

Meg kell oldani, hogy a magyar tulajdonú vállalkozási közösségek többletforrásokhoz jussanak. Ennek megvalósításán múlik a jövő évek sikeres gazdasága, ugyanis, ha ez megvalósul, akkor a költségvetésben több pénz marad a jóléti társadalom szociális kiadásainak a finanszírozására is. Megítélésünk szerint ez az út lehetővé tenné a magyar gazdaságpolitika szuverenitásának megteremtését. A pénzügyi stabilitás mellett elengedhetetlen az immateriális javak megfelelő értéken kezelése, a hazai szellemi tőke és kapacitás, valamint az emberi közösségekben képződő érték, mely jelentős része az erőforrásainknak. Amennyiben ezekkel az ország érdekében megfelelően tudunk gazdálkodni, akkor az itt élő emberek boldogság indexe is az egekbe szökhet, melynek a mérése igazán fontos visszajelzést adhat Magyarország valós állapotáról.

A jóléti társadalom azt feltételezi, hogy kellő szolidaritással támogatjuk a rászorulókat és egyenlő feltételeket biztosítunk mindenki számára, hogy képességei szerint élni tudjon ezekkel a lehetőségekkel. Megfelelő minőségű egészségügyi és oktatási szolgáltatás jelentheti az alapját az általunk képviselt jövő Magyarországának, ahol senki nem kerülhet kiszolgáltatott helyzetbe, mert egy jól működő szociális háló megvédi őt ettől. Ebben a társadalomban mindenki feje fölött van fedél, lehetősége van munkát végezni, tanulni vagy éppen élvezni a biztonságos, nyugodt nyugdíjas éveket.

A korrupció elhatalmasodása a feketegazdaság létének kényszerű elfogadása már szinte átszövi a teljes társadalmat. A korrupció ellenes küzdelmünk akkor lesz igazán sikeres, ha magunk is tevőlegesen részt veszünk az etikus viselkedésben és tevékenységben, valamint mindenkitől következetesen elvárjuk ugyanezt a környezetünkben. A szabályok megsértését pedig, javító szándék mellett szankcionáljuk.

Megfelelő strukturális átszervezéssel, a munkafolyamatok menedzselésével, és modern Informatikai rendszerek igénybevételével, fokozottabban tudjuk megoldani a kontrollt, ezáltal kizárni a visszaéléseket.   Ennek a megelőzésnek jelentős szerepe van az állampolgárok tisztességes életvezetésének a fenntartásában, mely, mint morális alap elengedhetetlen feltétele egy egészséges és prosperáló ország működtetésének.

Ebben a kultúrában lehetséges a tisztességes vezetők kiválasztása és megbízása a képviseleti feladatok ellátásával. A tudatosság és erkölcsi tartás megfelelő fokán egyértelmű az egymás iránti tisztelet, az emberekért végzett szolgálat és az önmérsékletet tanúsító közösségi és országvezetési munka.

Ahhoz, hogy a jövő felé tudjuk irányítani a figyelmünket, méltósággal le kell tudnunk zárni a múltat. Minden történelmi kor magában hordozza az akkori idő és körülmények sajátosságát, melyet nem lehet évtizedek és évszázadok múlva ugyanúgy megítélni. A nyilvánvaló és örök erkölcsi értékeket mértéktelenül áthágó, áldozatokat követelő visszaélésekkel az idő múlásától függetlenül el kell számolnunk, viszont a megfelelő mértékű büntetés mellett, jóvátételi lehetőséget szükséges adni a megtévedt, de hibáját belátó embertársainknak.

Része vagyunk a lüktető és folyton fejlődő világnak, ami időnként együtt jár veszélyhelyzetekkel is. Csak úgy gyarapodhatunk, ha túljutunk ezeken az akadályokon, és nem hagyjuk, hogy mindez megállítson minket és félelmünkben a zárt ajtók mögé meneküljünk. Megfelelő biztonságpolitikával és a többi tagországgal való együttműködés mentén, közösen megtalálhatjuk a legmegfelelőbb megoldást a bevándorlók helyzetének, a saját közegükben történő, megnyugtató kezelésére.

Magyarország, Európa szívében az Európai Unió tagjaként, rendkívüli földrajzi elhelyezkedésével, kiváló diplomáciai és összekötő szerepet tölthet be az egyes tagállamok között. Elengedhetetlen a magas szintű nyelvi képzés, a logisztikai háttér kialakítása és az idegenforgalmi infrastruktúra megfelelő színvonalra fejlesztése. Az itt élő emberek képzése, a szellemi tartalom növelése és a kulturált, kedves viselkedés elterjedése elengedhetetlen az országunk megítélésének javulása érdekében.

Mindig is jelentős kutató, fejlesztő, felfedező kapacitással és rendkívüli képességű emberekkel büszkélkedhettünk. Ebbe az adottságba feltétlen invesztálnunk kell, hiszen ez lehet Magyarország identitásának az arca, mellyel valóban felkerülhetünk és tartósan fenn is maradhatunk a világtérképen.

A következő részben felvázoljuk, hogy ez az új, társadalmi és politikai modell, hogyan képes az embert és az emberi méltóságot szolgálni az egyes szakmapolitikai területeken a fenntarthatóság mellett, annak érdekében, hogy a további generációk számára megőrizzük és gyarapítsuk az országunk értékeit.

MEGALAPOZÓ PROGRAM

A változtatás alapja, hogy egyértelműen lássuk a jelenlegi, kiindulási helyzetet, fel tudjunk állítani egy pontos diagnózist minden szakmapolitikai területen. Ennek a feltáró, elemző munkának ki kell terjednie az egyes munkafolyamatokra, dokumentációra, törvény és rendeleti háttérre, rendelkezésre álló forrás- és vagyoni háttérre, valamint minden további tényezőre, amely az egyes szektorok működési mechanizmusát akadályozza vagy elősegíti. Fel kell tárni az ellentmondásos szituációkat, az igazságtalan előnyhöz jutási és hátrányt előidéző okokat, a beállt és nem teljesítményen alapuló rendszereket.

A feltáró munkához szakértőkre van szükség, akikből minden szakmapolitikai területen szükséges létrehozni egy pártsemleges, ideiglenes menedzsment szervezetet. A lehető legrövidebb idő alatt, egy előre megtervezett stratégia mentén szükséges elvégezni a feltáró munkát, párhuzamosan minden érintett szférában.

Miután a teljes körű feltáró munka megtörtént, lehetséges elkészíteni egy reális optimalizáló tervet, melyben a hibásan működő folyamatokat korrigálni szükséges.

A rendszer újratervezése során, megfelelő pontokon kontroll mechanizmusokat szükséges beépíteni, melyek lehetővé teszik a mindenki számára egyértelmű, átlátható és következetes működéseket.

Ugyanezt a menedzsment tevékenységet szükséges elvégezni a költségvetés tervezésének szintjén is, hiszen nem lehetséges, hogy eleve deficites tervezéssel álljon neki egy kormány az egész évi munkának. Ez önmagában demoralizál és motiválatlanságot okoz valamennyi tárcánál.

A szakértő kormány vezetői hozzáértő, szakmenedzserként tudják megfelelően irányítani a hozzájuk tartozó területeket. Mindenkinek egy kiszámítható életpályára van szüksége, melyhez a feltételeket egy ország vezetésének biztosítani kell.

Az új ország működési modell lényege, hogy mindenki a tudásának, tapasztalatának és szándékának megfelelően részt tud venni az ország építésében. Egy elektronikus, mindenki számára hozzáférhető platformon keresztül bárki javaslatot tehet, kezdeményezhet projekteket, melyek többek életét érintik. Ezt követően szintén bárki csatlakozhat, hozzászólhat, véleményt nyilváníthat a platformon lévő bármely témában. Szakmapolitikai területenként ezek a javaslatok bekerülnek az egyes intézkedések, törvény előkészítések folyamataiba. Ez a valódi részvételi demokrácia modell működtetésének egyik módja, mely során az állampolgárok lehetőséget kapnak, hogy beleszóljanak a saját életüket érintő kérdésekbe.

Gyakoribbá tehetők a szavazások, kialakítható egy napi szintű állampolgári kontroll, melyet az őszinte, nyílt kommunikáció és az átláthatóság alapozhat meg. Így a vezetői hibák előbb felszínre kerülnek és orvosolhatóvá válnak. Az állampolgárok folyamatos véleménynyilvánításából a képviselők, a polgármesterek, és a miniszterek tisztában lehetnek a valós igényekkel, szükségletekkel, vágyakkal, és problémákkal.

Mindnyájunk érdeke egy stabil, megbízható, az állampolgárok érdekében dolgozó kormány, melyet lehet tisztelni és támogatni a munkájáért. A Magunkért Mozgalom, mint új értékteremtő szervezet célja, hozzájárulni ennek a megalapozásához és megvalósításához.

SZAKMAPOLITIKAI ÉRTÉKMÉRŐ

Az ország szakmapolitikai stratégiáját fontos, hogy áthassa egyfajta holisztikus szemléletmód. Ez azt jelenti, hogy az emberi méltóság jelenti az alapját valamennyi intézkedésnek. Minden tekintetben az első és legfontosabb szempont, mi jó az embernek, az emberiségnek. Semmifajta üzleti vagy önös érdek nem kerülhet az emberi érték elé, mert ennek morális következményei azonnal romboló irányba taszítják a teljes társadalmi működést.

Visszalépés a további programokhoz →

Megosztás:
Share